Maand van de Democratie succesvol

Van 15 januari tot 13 februari 2019 zijn in Haarlem gesprekken gevoerd over de lokale democratie in Haarlem. Raadsleden, wethouders, de burgemeester en ambtenaren spraken binnens- en buitenshuis met Haarlemmers over hun betrokkenheid bij de stad. Ook kon u reageren op een aantal stellingen via een digitale peiling. Doel was informatie op te halen over wat bewoners nodig hebben om eigen initiatieven voor de stad beter en effectiever kunnen ontplooien.

We hebben ontzettend veel reacties gekregen via verschillende activiteiten en via het online platform. Hartelijk dank daarvoor.

De eerste resultaten lieten al direct zien dat betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad niet ophoudt bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. U deed veel suggesties over hoe u betrokken wilt worden bij besluiten die de gemeente neemt, hoe u benaderd wilt worden, hoe we gezamenlijk de stad maken en wat de gemeente daarin beter kan doen. Ook vertelde u ons wat u al goed vindt gaan, en welke ondersteuning u graag zou willen krijgen om zelf nog beter mee te kunnen doen.

In het ’Participatieverslag Maand van de Democratie’ is alle input uit de stad verzameld. In dit participatieverslag vindt u onder andere de Top 10 aanbevelingen van Haarlemmers over de samenwerking en betrokkenheid met de gemeente.

Uw reacties zijn verwerkt in het ‘Actieprogramma Nieuwe Democratie’.

Hoe verder?

Het College van B&W heeft op 21 mei 2019 het Actieprogramma goedgekeurd. Dit betekent dat het college het voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorlegt. De Commissie Bestuur geeft op 13 juni een advies over het stuk aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist dan op 11 juli of Haarlem aan de slag gaat met de drie experimenten uit het actieprogramma:

  • Een buurtbegroting
  • Een gelote wijkraad
  • Right to Challenge.

Haarlem bruist. Er zit veel energie in de stad om Haarlem mooier, socialer, duurzamer en groener te maken. Gemeente Haarlem wil die energie graag behouden door het faciliteren van initiatiefnemers bij het opzetten en verder brengen van hun initiatieven. Met het actieprogramma, dat mede gebaseerd is op uw inbreng, geven we de komende drie jaar we verder vorm aan de samenwerking tussen stad en gemeente.

Alle documenten kunt u hier lezen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar nieuwedemocratie@haarlem.nl

Dit is de gemeenteraadszaal van de Gemeente Haarlem, hier worden doorgaans besluiten genomen door de Raad en door het College. Maar wie willen we nu eigenlijk aan zet hebben in het kader van de Nieuwe Democratie, dat is toch gewoon de Haarlemmer?

Dit is de publieke tribune van de raadszaal, nu is die laag en vaak is die leeg. Maar hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat burger meedoen, participeren, en zorgen dat ze weer zelf aan het roer komen te staan? Laten we naar buiten gaan.

We staan hier bovenop het terras van de Dakkas. Eén van de vele nieuwe initiatieven die de laatste jaren is ontstaan vanuit burgers zelf. Mensen maken de stad, mensen doen mee, mensen praten mee, mensen willen gewoon zelf ook hun omgeving vorm geven.

Wij willen heel graag hebben dat er nog meer van dit soort initiatieven komen vanuit de stad. Doe mee, denk mee, praat met ons mee. Want samen maken we de stad! Jij toch ook?